Hoe ziet het proces eruit?

Principe akkoord

De gemeente beoordeelt het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Overleg belanghebbenden

Door persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan er door omwonenden en andere geïnteresseerden meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en het ontwerp van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld zijn over het afschermen of juist zichtbaar maken van het park, maar ook over de indeling, de aanleg van de inrit of de wensen voor ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Het doel is om de invloed op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Samen met een landschapsarchitect wordt gekeken naar de (technische) mogelijkheden. Zie ook de pagina Ontwerp.

Ook zullen gesprekken worden gevoerd over de financiële participatie. Deze gesprekken lopen door tijdens en na de vergunningaanvraag. Zie voor meer informatie ook de pagina Participatie.

Vergunningaanvraag

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen. Ook worden afspraken gemaakt over financiële participatie en ontmanteling. Als alles compleet is wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen, die vervolgens moeten worden beoordeeld. Wanneer alle zienswijzen zijn behandeld (en eventuele aanpassingen in het plan zijn doorgevoerd), geeft de gemeente een verklaring van geen bedenkingen af. Hierna wordt de vergunning toegekend. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor 25 jaar.

SDE subsidie aanvraag

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidieregeling. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten van zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Er is jaarlijks een nieuwe subsidieronde, meestal in het najaar.

Bouwfase

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal zo’n vier tot zes maanden duren. Tijdens deze periode worden verschillende bouwstadia doorlopen, zoals het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met hei-werkzaamheden voor het plaatsen van de onderconstructie, en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder werken aan de aansluiting op het elektriciteitsnet.

De diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. De aan- en afvoer van materialen zorgt voor de meeste verkeersbewegingen. Dit wordt daarom zo snel mogelijk gedaan, zodat de overlast beperkt wordt. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.

Exploitatie

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het zonnepark wordt onderhouden. Het natuurbeheer wordt uitgevoerd door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling

Na 25 jaar verloopt de vergunning. Het zonnepark wordt ontmanteld en de percelen worden in originele staat opgeleverd aan de grondeigenaar. Kronos werkt hierbij samen met een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Geplaatst in .