Is Kronos Solar lid van Holland Solar?

Kronos Solar is geen lid van Holland Solar. In de gedragscode van Holland Solar staat dat niet-leden kunnen verklaren zich aan deze gedragscode te houden. Kronos Solar ontwikkelt haar zonneparken in Nederland in lijn met deze gedragscode.

Hoeveel zonnepanelen passen er op 1 hectare?

De hoeveelheid zonnepanelen die op een hectare passen hangt af van hoe efficiënt het gebied kan worden opgevuld. In een perfecte situatie van een rechthoekige hectare zonder sloten of leidingen die precies op het zuiden ligt, passen er zo’n 3.000 panelen op. De hoeveelheid stroom die dit kan opwekken is goed voor zo’n 250 huishoudens.

Een zonnepark van 10 hectare zal geen 30.000 panelen bevatten. Dit komt doordat de vorm en ligging waarschijnlijk niet perfect zijn. Daarnaast moet er ruimte worden gebruikt voor onderhoudspaden, transformatorstations, de landschappelijke inpassing, ecologische maatregelen, en meer. Het exacte aantal panelen dat op een zonnepark past, en de opwek van dat zonnepark, kan alleen worden bepaald door het maken van een technische inrichtingstekening voor die specifieke locatie.

Wat gebeurt er in het zonnepark gedurende de 25 jaar?

Gedurende 25 jaar wekt het zonnepark duurzame zonne-energie op en exporteert dit naar het Nederlandse elektriciteitsnet. De installatie wordt op afstand in de gaten gehouden. Af en toe zal de locatie worden bezocht. Dit kan zijn voor onderhoud aan de installaties, onderhoud van de groenaanplant, of monitoring van de ecologische situatie. Dit zal veelal om niet meer gaan dan een busje met een bestuurder. Het zonnepark veroorzaakt dus geen voortdurende verkeersbewegingen.

Wat gebeurt er bij faillisement?

De kansen op faillisement bij een zonnepark zijn erg klein.

Een zonnepark is, zodra het draait, een investering met een laag risico. Er is weinig tot geen activiteit op het park en de panelen wekken jaarlijks een bepaald gegarandeerd vermogen op. De SDE subsidie maakt de investering voor ons rendabel en stabiel. Wij ontvangen deze subsidie over de eerste 15 jaar. Na deze 15 jaar kunnen wij de opgewekte stroom op de vrije markt verkopen, en kunnen we winst maken en onze investeringen terugverdienen.

In het uitzonderlijke geval van een faillisement zal de bank instappen. Deze heeft een aanzienlijke investering in het project, die ze zeker wil stellen. Zij zullen bijvoorbeeld de huurdoorbetaling aan de grondeigenaar in orde maken, en de rekeningen voor onderhoud betalen.

Om te garanderen dat er altijd voldoende geld beschikbaar is om het zonnepark weer op te ruimen wordt geld vastgezet op een derdenrekening. Een notaris kan deze rekening bij een faillisement openstellen voor de ontmanteling van het zonnepark.

Afspraken hierover worden gemaakt met de grondeigenaar en met de gemeente, als onderdeel van de omgevingsvergunning.

Kunnen we niet wachten op betere technologie?

Klimaatwetenschappers geven al sinds de jaren ’60 aan dat er sprake is van een klimaatcrisis door stijgende CO2 waarden. In 2016 is het Parijs Klimaatakkoord ondertekend, en heeft Nederland haar subsidieregeling gestart om de productie van duurzame energie mogelijk te maken. Dit hangt samen met het moment waarop diverse duurzame energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie voldoende ontwikkeld waren om betrouwbaar te kunnen worden ingezet. Er is dus al meer dan 50 jaar gewacht op betere technologie.

Daarnaast is het zo dat het argument om te wachten op betere technologie vooruitgang in de weg staat. Wanneer we hadden gewacht op betere technologie hadden de eerste computers bijvoorbeeld geen consumenten gevonden, en hadden we nu misschien geen smartphones gehad.

De technologie voor zonnepanelen verbetert over tijd, en dat is gunstig omdat dat betekent dat we over 25 jaar wellicht niet meer zo grootschalig hoeven op te wekken. We kunnen ons echter niet veroorloven om nu nog langer te wachten. Er moet iets worden gedaan om de huidige situatie te verbeteren. In de toekomst zullen we dan nog verdere verbeteringen kunnen doorvoeren.

Kan het zonnepark ook op een andere locatie worden gebouwd?

De locatie van het zonnepark wordt bepaald door een aantal factoren:

 • Afstand tot het aansluitpunt
 • Afmetingen van de locatie
 • Past de locatie binnen gemeentelijk beleid?
 • Past de locatie binnen provinciaal beleid?
 • Wil de eigenaar van de grond een zonnepark laten ontwikkelen?

Tijdens gesprekken met de buurt worden vaak andere locaties genoemd die, in de ogen van de omwonenden van het project, meer geschikt zouden zijn. Het probleem hierbij is meestal dat deze locaties niet voldoen aan (onder andere) de bovengenoemde criteria. Daarmee is een zonnepark op die locatie niet mogelijk.

Kronos onderzoekt meerdere locaties in de gemeente, maar niet iedere grondeigenaar stemt in met zulke plannen. Daarom kan een locatie die heel geschikt lijkt uiteindelijk toch niet mogelijk blijken.

Hoe gaat een zonnepark samen met ecologie?

Kronos wil met haar zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met de ecologische situatie. Er bestaan goede kansen om met behulp van een zonnepark de ecologische situatie te verbeteren. Binnen de zonneweide kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te vergroten en rekening te houden met de flora en fauna.

 • Op dit moment wordt de grond gebruikt als landbouwgrond. De komst van een zonnepark geeft de bodem een kans om zich hiervan te herstellen. De grond is dan vrij van kunstmest en eventuele bestrijdingsmiddelen. Op die manier wordt het gebied weer uitnodigend voor insecten en planten.
 • Zaden- en kruidenstroken worden aangelegd aan de randen van het zonnepark, om zo een basis aan te leggen voor een jong ecosysteem. Deze stroken trekken insecten en vogels aan.
 • De singels en struwelen rondom het zonnepark bevatten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook zorgen ze voor schuilmogelijkheid voor vogels en kleine zoogdieren.
 • Het hekwerk bestaat uit houten palen en wordt op een hoogte van 10cm geplaatst om er zo voor te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren, en het land nog steeds als foerageergebied kunnen gebruiken.
 • Voor de zonneweide kan worden gekeken naar schapenbegrazing onder de panelen. Dit zorgt voor natuurlijk onderhoud en bemesting van het land. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een lokale schaapsherder.
 • Er kan worden gezocht naar een lokale imker om bijenkasten te plaatsen.
 • Er kunnen jachtposten worden geplaatst voor roofvogels.
 • Er kunnen amfibieënpoelen worden aangelegd.
 • Er kunnen natuurlijke oevers worden aangelegd bij waterlopen in en rondom het park.
 • De afstand tussen de zonnepanelen kan verder worden vergroot zodat nog meer zonlicht de bodem bereikt.

Voor alles geldt dat er wordt gezocht naar de beste maatregelen voor een specifieke locatie. Dit gebeurt in overleg met gemeente, natuurorganisaties en omwonenden.

Hoe ziet het proces eruit?

Principe akkoord

De gemeente beoordeelt het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Overleg belanghebbenden

Door persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan er door omwonenden en andere geïnteresseerden meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en het ontwerp van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld zijn over het afschermen of juist zichtbaar maken van het park, maar ook over de indeling, de aanleg van de inrit of de wensen voor ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Het doel is om de invloed op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Samen met een landschapsarchitect wordt gekeken naar de (technische) mogelijkheden. Zie ook de pagina Ontwerp.

Ook zullen gesprekken worden gevoerd over de financiële participatie. Deze gesprekken lopen door tijdens en na de vergunningaanvraag. Zie voor meer informatie ook de pagina Participatie.

Vergunningaanvraag

De gemeente bekijkt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen. Ook worden afspraken gemaakt over financiële participatie en ontmanteling. Als alles compleet is wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard. Daarna wordt het plan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen, die vervolgens moeten worden beoordeeld. Wanneer alle zienswijzen zijn behandeld (en eventuele aanpassingen in het plan zijn doorgevoerd), geeft de gemeente een verklaring van geen bedenkingen af. Hierna wordt de vergunning toegekend. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor 25 jaar.

SDE subsidie aanvraag

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidieregeling. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten van zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Er is jaarlijks een nieuwe subsidieronde, meestal in het najaar.

Bouwfase

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal zo’n vier tot zes maanden duren. Tijdens deze periode worden verschillende bouwstadia doorlopen, zoals het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met hei-werkzaamheden voor het plaatsen van de onderconstructie, en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder werken aan de aansluiting op het elektriciteitsnet.

De diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. De aan- en afvoer van materialen zorgt voor de meeste verkeersbewegingen. Dit wordt daarom zo snel mogelijk gedaan, zodat de overlast beperkt wordt. Ook zullen de bouwfasen van het bouwtraject op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen tijdens de bouwfase.

Exploitatie

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het zonnepark wordt onderhouden. Het natuurbeheer wordt uitgevoerd door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling

Na 25 jaar verloopt de vergunning. Het zonnepark wordt ontmanteld en de percelen worden in originele staat opgeleverd aan de grondeigenaar. Kronos werkt hierbij samen met een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Hoe ziet het hekwerk er uit?

Het hekwerk bestaat uit ruwe houten palen en een wijdmazig gaas, en is hetzelfde type dat Staatsbosbeheer gebruikt. Het hekwerk is zo’n 2 meter hoog.

Alternatief is het mogelijk om een hekwerk van houten latten te gebruiken, om (delen van) het zonnepark nog verder af te dichten.

Het doel is het hekwerk niet zichtbaar te laten zijn. Daarom worden op de meeste plaatsen planten en bomen geplant. Ook is het mogelijk het hekwerk te laten begroeien met klimplanten.

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark.

Veroorzaakt een zonnepark geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert bijna geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem vanuit de ventilator wanneer de zon het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving zullen omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Voor speciale situaties zoals stiltegebieden kunnen de transformators worden ingepakt in een geluidswerende omhuizing.